Data Seal of Approval

Postup získání DSA


Prvním krokem k získání Data Seal of Approval je kompletní samohodnocení archivu pomocí online nástroje.

POZOR - samohodnocení musí být v anglickém jazyce!

Hodnocení zahrnuje šestnáct směrnic Data Seal of Approval. V online nástroji organizace popíše jakým způsobem se k jejímu repozitáři směrnice vztahují a jak byly implementovány. Hodnocení je transparentní a otevřené a odráží současnou situaci repozitáře.

Následně probíhá přezkoumání výsledků samohodnocení, které určí, zda instituce získá či nezíská pečeť DSA. Nejedná se o audit či certifikaci, pouze o základní vyhodnocení na základě důvěry. Recenzní řízení probíhá radou DSA či kvalifikovaným jednotlivcem, kterého s ohledem na charakter konkrétního repozitáře vybere rada DSA.

Pokud rada udělí souhlas, může repozitář na titulní stránce svého webového sídla vystavit DSA logo. Potřebný HTML kód dodá rada DSA. Kód obsahuje logo pro dané období a odkaz na hodnocení organizace.

Poté co je DSA pečeť udělena, zveřejní rada schválené hodnocení společně s názvem a logem repozitáře na stránky datasealofapproval.org.

Data Seal of Approval je sice platný po dobu neurčitou, ale musí být pravidelně obnovován tak, aby repozitář stále odpovídal nejnovějším standardům vydaným radou DSA. DSA repozitáře jsou o nových verzích směrnic automaticky informovány.


Směrnice DSA


 1. Producent dat vkládá data do digitálního repozitáře společně s informacemi, které ostatním subjektům umožňují zhodnotit jejich kvalitu a to, nakolik odpovídají etickým a jiným normám platným pro danou disciplínu.

 2. Producent dat odevzdává data ve formátech doporučovaných digitálním repozitářem.

 3. Producent dat odevzdává data společně s metadaty vyžadovanými digitálním repozitářem.

 4. Digitální repozitář má jasně stanovené poslání (mission) v oblasti digitální archivace a uplatňuje jej.

 5. Digitální repozitář věnuje dostatečnou péči dodržování právních předpisů a smluv, a to případně včetně těch, které se vztahují k ochraně osob.

 6. Digitální repozitář aplikuje zdokumentované procesy a postupy pro správu ukládání dat.

 7. Digitální repozitář má plán dlouhodobé ochrany digitálního obsahu v něm uloženého.

 8. Archivace probíhá v průběhu celého životního cyklu dat a podle jasně stanovených postupů.

 9. Digitální repozitář přebírá od producentů dat odpovědnost za zpřístupnění digitálních objektů.

 10. Digitální repozitář umožňuje uživatelům najít a použít data a trvale na ně odkazovat.

 11. Digitální repozitář zajišťuje integritu digitálních objektů a metadat.

 12. Digitální repozitář zajišťuje autenticitu digitálních objektů a metadat.

 13. Technická infrastruktura výslovně podporuje úkoly a funkce popsané v mezinárodně uznávaných archivních standardech jako je např. OAIS.

 14. Uživatel dat dodržuje přístupová pravidla stanovená digitálním repozitářem.

 15. Uživatel souhlasí s pravidly pro sdílení a správné využívání znalostí a informací obecně uznávanými v dané oblasti a řídí se jimi.

 16. Uživatel respektuje digitálním repozitářem stanovená licenční omezení týkající se užití dat.
Poslední změna:
20. říjen 2014 20:33
A A A

Webmaster

© 2021 UNIVERZITA KARLOVA